The Senate of the Kingdom of Cambodia
SenatorsCommitteesLegislative ActivitiesAbout the SenateVisiting the SenateContacting the SenateSearch

karRtYtBinitüfvikaGnuelamtamkarRBmeRBog

  enAsalRbCuMRBwT§sPa kalBIRBwkéf¶TI 11 kkáda evlaem:ag 8³00 )anR)arB§ ebIkGgÁsikçasalamYy sþIBIBItYnaTIrbs;sPa kñúgkarRtYtBinitüfvikardæ Gnuelamtamkar RBmeRBog rvagKN³kmµkarhirBaØvtßú nigFnaKarénrdæsPa CamYyGgÁkar Konrad Adenauer Foundation (konrad) EdlerobcMeday Ék]tþm Hans Jochen Heng MDB smaCik KN³kmµkarfvikaénrdæsPaGaløWm:g; nigCaGtItrdæelxaFikarGaløWm:g; .n11.07c.jpg (10600 bytes)

   EføgebIkGgÁsikçasalaenH elakCMTav BuM suIcan; GnuRbFanKN³kmµkarhirBaØvtßú nigFnaKarén RBwT§sPa   )aneFVIkarbMPøWCUnsPaGaløWm:gpgEdr BIskmµPaBhirBaØvtßúrbs;RBwT§sPa RBmTaMgesñI eGayÉk]tþm Hans Jochen elIkykcMNucsMxan;² mkCMrabCUUn nigBiPakSa .

  CamYyKñaenHEdr Ék]tþm Hans Jochen smaCikKN³kmµkarfvikar énsPaGaløWm:g; )aneFVIkarsVaKmn_ nigelIkykkarcUlrYmeFVIKMeragfvikarbs;shB½n§ mkBiPakSa . eFVIkarEbgEcknUvral;taragfvika[dac; edayELkBIKña dUcCa lMdab;TI1 fvikarRbmuxrdæshB½n§ TI2 fvikarbs;sPashB½n§ TI3 fvikaRkumRbwkSa shB½n§ RBmTaMgerobcMnUvxÞg;cMNaylMGit [)anmunry³eBl 1qñaM nigdak;CUnsPaGaløWm:g;Gnum½t .

enAcugbBa©b; GgÁsikçasalaEdlRbRBwtþeTA eRkamGFibtIPaBelakCMTav BuM suIcan; nigmankarcUlrYmBIRkum nisSitmYycMnYnpgEdrenaH RtUv)anbBa©b;eTAedayeCaKC½y .