esþcRkumXun sIusuvtßi CIv½nmunIr½kSRbFanRBwT§sPasþITI

    éf¶TI 08 Exmkra qñaM2002 evlaema:g 7³30 RBwk esþcRkumXun sIusuvtßi CIv½nmunIr½kS RbFanRBwT§sPasþITI )anyagCaGFibtIsm½yRbCuM eBjGgÁnItikalTI6 edIm,I ³

   1- RbkassmaCikRBwT§sPafµI

  2- BiPakSa nigGnum½telIesckþIRBagc,ab;sþIBI ma:kBaNiC¢nam nigGMeBI énkarRbkYtRbECg min esµaHRtg;

3- BiPakSa nigGnum½tesckþIRBagc,ab;sþIBIkarGnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBogrvagrdæaPi)al énRBHraCa NacRkkm<úCa nigrdæaPi)al énsaFarNrdæRkUGasüa sþIBIkarCMruj nigkarkarBareTAvijeTAmknUvkar vinieyaK .

                      

   4- BiPakSa nigGnum½tesckþIRBagc,ab;sþIBIkarGnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)al RBHraCaNacRkkm<úCa nigrdæaPi)al énsaFarNrdæKuy)a sþIBIkarCMruj nigkarkarBarvinieyaK .

   esþcRkumXun sIusuvtßui CIv½nmunIr½kS RbFanRBwT§sPasþITI)anGnuBaØat[ePJóv nigKN³RbtiPUbreTs cUlKal; sMEdgkar KYrsm nigeFVIsvnakarenAmnÞIrRBwT§sPa EdlkñúgenaHman ³

                        

 - Ék]tþm ecg va:n;tug Zheng Wantong GKÁelxaFikarKN³kmµkarCati énsPaRkumRbwkSaneya)ay RbCaCncin naRBwkéf¶TI16 Exmkra qñaM2001 .

 Ék]tþm)anTUlfVayesþcRkumXunBIeKalbMNg éndMeNIrTsSnkic©enAkm<úCa Edlepþatya:gsMxan;edIm,I RsavRCavbTBiesaFn¾l¥² rbs;RBwT§sPakm<úCa .

naxN³enaHEdr Ék]tþmsUmyagesþcRkumXuneTAbMeBjTsSnkic©enARbeTscin .

   - Ék]tþm GaNg; DW CikkWr Arnand de Decker RbFan RBwT§sPaRbFan RBwT§sPa EblhSiknaresoléf¶TI21 mkra qñaM2002 evlaema:g 14³00 .

  Ék]tþmRbFanRBwT§sPaEbl hSik)anTUlfVayesþcRkumXun GMBIRbB½n§sPaBIr rbs;RbeTs EblhSik .

Ék]tþm)ansnüafa nwgCYybNþúHbNþalFnFanmnusSrbs;sßanb½nRBwT§sPakm<úCa .


RtLb;eTAvij

bnþeTAeTot