sikšasalas■IGMBI { fvikar nig svnkmÁCati }

         enAÚfÂTI 10kkßda 2001 evlaema:g 7/30 naTI enAsNŠaKasan;ev: raCFanIP˝MeBj )anR)arBV BiFIsikšasala s■IGMBI { fvikarCati nig svnkmÁCati } eRkamGFibtIPaBsem■RkumRBH nerat■m rNbúTži RBHRbFanrdŠsPa .

       elakbNđit PIFŻr xubPIggŻr tMNagRbcaMRbeTskm<˙Ca ÚnmUlniFixunra:d- GadineNAEG’r eLIgeFVI cMNabGarmÁN_ nigkicęsVaKmn_ enAk˙˝g╗kasenaHpgEdrsem■c RkumRBH nerat■m rNbúTiž )ansMeNHsMNal CamYysmaCik smaCikar sPa raCrdŠaPi)al nig Gg┴kar s▀anTUtnana Edlmanvt■manenATIenaH RBmTaMg Ef°gsnŮrkfaebIkGg┴ sikšasala .

      Gg┴sikšasalaenH)ankar shkarerobcM eLIgedayKN│kmÁkarhirBaěvt▀˙ nig FnaKarÚnrdŠsPa adress4.jpg (14928 bytes)RBmTaMgmUlniFi xunra:d-GadineNAEG‘ . Edl)an     R)arBVeTAry│eBlmYyÚf nigmansmasPaBcUlrYm srub cMnYn 191 rUb . edIm,IBiPakSap°as;b■┌reyabl; K˝a nigs■ab;snŮkfarbs;sPaGalWm:g; { s■IBIkarerob cMc,ab; fvikar CatiRbcaMq˝aMrbs;rdŠaPi)alGalWm:g;   nigkarBiPakSaenAk˝˙gsPaGalWm:g; } RBmTaMg {kagarrbs; KNkmškarfvikar ÚnsPaGalWm:g; nig TMnak;TMng rbs;KNkmÁkarfvikar cMeBaHRksYg nig s▀abŻn rdŠa Pi)al nig KNkmÁkardÚTeTotenA k˝˙gsPa Bundestag } .

       naÚfÂdEdlenaHEdrenAevlaem:ag 14/00- 15/30naTI s■ab;snŮrkfas■IGMBI {karerobcM nig kicę BiPakSa GMBIfvikar rbs;sPaGaLWm:g; nigkarRtYtBinitŘelIkarGnuvt■n_rbs;sPaGalWm:g; } rYmTaMgs■ab;nUv snŮkfas■IBI {tYnaTI nig kargarrbs;tulakarsvnkmÁshBŻnž enAk˝˙gRbeTsGalWm:g nig TMnak;TMngr vagtulakar cvnkmÁ shBŻnž nig sPaGalWm:g; .

  bnŮab;mkGg┴sikšasla )ancab;ep■ImecaTsYr nig BiPakSaK˝aeTAvijeTAmk RBmTaMgbUksrub kargar Gg┴sikšasala nigEf°gsnŮkfabiTGg┴sikšasala eday╔k]t■m Cam eyob RbFanKN│kmÁkar hirjvt▀˙ nigFnaKarÚnrdŠsPa nigelakbNđit PIFŻr xubPIggŻr tMNagRbcaMkm<˙CaÚnmUlniFi xunra:d-GadineNAEG‘r.

RtLb;eTAvij