Rbvt■irUbsegšb

ipu.logo.gif (1582 bytes)

cremer1.jpg (3778 bytes)

begßIteLIgenAq˝aM 1889 k˝˙gkicęcab;ep■Im nigeFVI eGay)an sMercKWedaysarsmaCiksPaBIrnak; nig EdlCamnusSRslaj;sn■iPaB William Raudal Cremer ČcRkPBGg;eK°sŽ nig Frederic Passy      Č)araMgŽ Gn■rshBnŻžsPaCaevTikarGciÚRn■y_muneK bgąs;k˝˙gBiPBelak EdlCaevTikarccarneya)ay rbs;BhuPaKIÚnRbCaCatielIsklTaMgmUl .

passy1.jpg (3838 bytes)

Wiliom  Reudal Crewr

Frederic Passy

1828-1908

1822-1912

k˝˙g kicęelIktMekIgTsSn│sn■iPaBniym nigPaBminlMeGog bĄGBŘaRkitrbs;Gn■rCati Gn■rshBnŻžsPa ČG>s>sŽ )anp■l;nUvRbPBnigedImkMeNIt Edlbcę˙b,n˝kalenH )anTTYlnUvkarerobcM Cas▀abŻn ÚnBhuPaKI RbCaCati nimYy▓k˝˙gelak edIm,IkicęBiPakSa kicęshRbtibti■karN_ bĄkicękarccarNamYy rvagrd­aPi)al nig rdŠaPi)al CaeTVPaKI bĄBhuPaKI k˝˙gx˝atGn■rrdŠaPi)al EdlCa sg┴mRbtibt■ik˝˙gelak KWGg┴kar shRbCaCati ČG>s>bŽ .

Gn■rshBŻnžsPa ČG>s>bŽ kżCa]bkrN_pgEdrnUvkarbegßIt Edlbcę˙b,n˝kalCatulakar GciÚRn■y_k˝˙gkar kat;k■IgGn■rCati Edls▀itenAk˝˙gTIRkug }LaeG} (The Hague) .

enA k˝˙gry│eRcInq˝aMkn°gmkenHrgVan;NUEblR)aMbI edIm,Isn■iPaB)anTTYlp■l;dl; shkarI ÚnGn■r shBnŻžsPa enHCaemaTnPaBmYyrbs;Gn■rshBnžŻsPa k˙˝gkicęEsVgrk nigelIksŮ▄ysn■iPaBk˝˙gelak.

  • 1901: Frederic Passy (France)

  • 1902: Albert Gobat (Switzerland)

  • 1903: William Randal Cremer (United Kingdom)

  • 1908: Frederic Bajer (Denmark)

  • 1909: August Beernaert (Belgium)

  • 1912: Henri La Fontaine (Belgium)

  • 1921 : Christian Lange (Norway )

  • 1927: Henri Buisson (France)

Gn■rshBŻnžsPa )anb■┌rrUbPaBpŮal;rbs;eKBIsmaKm ÚnsmaCik ČbuK┴lŽ sPamkkan; Gg┴karBiPB elak EdlmanEtmYyKt; KWGg┴karBiPBelaksPaenH . Gg┴karenHCamC─mNđlkN■almYy sMrab;kar BiPakSa bĄkarniyayrkK˝a nigkarTUtrbs;sPaenAk˝˙gmC─dŠan ÚnG˝ktMNagra«s■ bĄG˝keFVIc,ab; BIRKb; RsTab; nigEbb EpnRbBnŻžneya)ayepSg▓ minEtb:ueNĐaHGgßkarenHkżp■l;nUvevTikarsMrab;Gg┴karneya)ay sMxan;▓EdlnaMmux eKk˝˙gBiPBelakenH pgEdr . ral;;skmÁPaBTaMgenaHehIy kżGacbegßIt)anpgEdrnUv mUldŠank˝˙gkarsegßt emIlelIral;mtineya)ay bĄTMenarneya)ay enACMuvijBiPBelakTaMgmUl .

Gn■rshBnŻžsPa EdlmanlkšŻNCas▀abnŻsn˝i)at nwgkarCYbRbCMuCa╔keTs)anbMerI nig)ankardk BiesaFn_ edIm,IKMnitfÁI nigkarcab;ep■Imk˝˙gkicę dwknaMdżmansar│RbeyaCn_ k˝˙gkarbegßInkicęshRbtibti■kar Gn■rCati nigkarEsVgTMlayedImI,rkSasn■iPaBk˝˙gelak.